Verksamhet/syfte

Föreningens syfte är att bevara och vårda Kungl. Kronobergs Regementes traditioner, alla som är intresserade av vårt försvars historia och utveckling samt att stärka banden mellan hembygden och vårt försvar.

Föreningen har ca 900 medlemmar.
Ålderssammansättning, spridning i landet samt representation i olika yrkeskategorier visar stor spännvidd.
Medlem i föreningen kan vem som helst bli, som vill stödja föreningen och verka för dess syften och som erlägger en årsavgift på förnärvarande 200 kronor.
Föreningens Bankgiro 5087-7935

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och
9 ledamöter.
Föreningen har lokalavdelningar i Nordvästra Skåne och Karlshamn
( Blekinge Bataljon ).

Föreningen ger ut en tidning, Elvaposten, som förnärvarande utkommer med
3/4 nummer / år ( april, september och december ) och som är ett av de kitt, som håller samman kamratföreningen.

Föreningens sammankomster har varierande innehåll och karaktär.
Vartannat år försöker vi genomföra "En resa i Kronobergarnas spår", där bl a gamla slagfält och historiskt intressanta platser besöks. Utöver föreningens resor genomförs kamratträffar ca två (2) gånger per år.
Vi lyssnar på ett intressant föredrag och / eller genomför ett studiebesök och avnjuter därefter en måltid tillsammans.
Ni är varmt välkomna att bli medlemmar i kamratföreningen.
Tag gärna kontakt med någon i huvudstyrelsen eller lämplig lokalavdelning.

Tillbaka till förstasidan